Przegląd teatralny dla dzieci „Opowiedział dzięcioł sowie”

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu – organizator 7. Sosnowieckiej Jesieni Teatralnej – serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w przeglądzie teatralnym „Opowiedział dzięcioł sowie”. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Regulamin i karty zgłoszeniowe można pobrać ze strony www.biblioteka.sosnowiec.pl. Termin zgłoszeń mija już 8 października 2021, a publiczna prezentacja zakwalifikowanych artystów przed jury odbędzie się 12 października 2021 o godz. 10.00 w Auli Zagłębiowskiej Mediateki przy ul. Kościelnej 11.

Zadaniem uczestników jest przygotowanie i odegranie na scenie spektaklu inspirowanego popularną literaturą dziecięcą, czyli utworami Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Aleksandra Fredry lub innych znanych autorów książek dla dzieci. Jury przeglądu oceni dobór repertuaru i umiejętność adaptacji utworu literackiego na potrzeby spektaklu teatralnego oraz grę aktorską i zastosowane rozwiązania w organizacji przestrzeni scenicznej. Elementy dekoracji i kostiumy teatralne będą dodatkowym atutem.

Regulamin przeglądu teatralnego „Opowiedział dzięcioł sowie”
organizowanego w ramach projektu
„7. Sosnowiecka Jesień Teatralna. Teatr syntezą sztuk”

Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnikami przeglądu mogą być dzieci w wieku 7-12 lat zgłaszające swój udział za pośrednictwem szkoły, ośrodka kultury, świetlicy itp. (zwanych dalej "szkołą").
2. W przeglądzie mogą wziąć udział zarówno zespoły (do 5 osób), jak i soliści.
3. Przegląd realizowany jest w ramach projektu „7. Sosnowiecka Jesień Teatralna. Teatr syntezą sztuk”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
4. Udział w przeglądzie jest dobrowolny i bezpłatny.
5. Przegląd ma charakter otwarty.

Zasady przeglądu:
1. Warunkiem wzięcia udziału w przeglądzie jest przygotowanie dowolnej formy teatralnej, opartej na wybranym tekście wpisującym się w nurt literatury dziecięcej oraz zaprezentowanie go w teatralno-aktorskiej interpretacji.
2. Każdy uczestnik/zespół może zgłosić jedno przedstawienie.
3. Przedstawienie może być wykonane bez akompaniamentu, z podkładem muzycznym (wyłącznie na płytach CD lub na pendrivie w formacie mp3) lub z akompaniamentem instrumentów własnych (keyboard, gitara itp.). Informacje o rodzaju akompaniamentu należy umieścić w karcie zgłoszenia.
4. Forma teatralna jest dowolna. Przedstawienie zgłoszone do przeglądu nie może trwać dłużej niż 20 minut (+ 5 min. na przygotowanie sceny).
5. Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest nadesłanie zgłoszenia wraz z kartą uczestnika/zespołu na adres: informatorium@biblioteka.sosnowiec.pl. Istnieje również możliwość dostarczenia wypełnionych dokumentów osobiście do Informatorium Zagłębiowskiej Mediateki (ul. Kościelna 11, poziom I) najpóźniej do 8 października 2021.
6. Wzory formularza zgłoszeniowego oraz karty uczestnictwa są dostępne na stronie internetowej Organizatora: www.biblioteka.sosnowiec.pl
7. Uczestnicy zaprezentują swoje przedstawienia podczas przeglądu teatralnego, który odbędzie się 12 października 2021, start o godz. 10.00 w Auli Zagłębiowskiej Mediateki (ul. Kościelna 11, poziom 0).
8. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia kolejności prezentowanych przedstawień.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie formalności związanych z wymogami prawa autorskiego.

Cele konkursu:
1. Promowanie wystąpień teatralnych jako artystycznej formy przekazu.
2. Popularyzacja literatury w jej szerokim rozumieniu.
3. Wspieranie młodych utalentowanych artystów poprzez tworzenie im możliwości prezentacji swych umiejętności i wymiany doświadczeń.
4. Rozbudzenie wyobraźni i wrażliwości estetycznej.
5. Budowanie poczucia własnej wartości oraz umiejętności szlachetnej rywalizacji.

Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych:
1. Oceny przedstawień dokona trzyosobowe Jury, powołane przez Organizatora.
2. Jury oceniać będzie:
• poziom artystyczny,
• dobór repertuaru,
• interpretację utworu,
• umiejętności aktorskie,
• kulturę przekazu,
• ogólne wrażenia artystyczne.
3. Końcowe obrady Jury odbędą się przy drzwiach zamkniętych.
4. Werdykt Jury zostanie ogłoszony przez przewodniczącego niezwłocznie po zakończeniu obrad.
5. Wręczenie nagród nastąpi w dniu przeglądu.
6. Dla zwycięzców przeglądu przewidziano nagrody rzeczowe.
7. Decyzja Jury w zakresie przyznanych nagród jest ostateczna.

Postanowienia końcowe:
1. Udział w przeglądzie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.
2. Organizator nie zapewnia zwrotu kosztów podróży i ubezpieczenia uczestników.
3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przeglądu bez podania uzasadnienia decyzji.
4. Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu z siedzibą na ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, tel. 32 266-33-96, e-mail: sekretariat@biblioteka.sosnowiec.pl, jako administrator danych informuje, że dane osobowe wszystkich uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich, przeglądu odbywającego się w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego, przy ul. Kościelnej 11, 41-200 Sosnowiec zebrane w celu realizacji projektu będą przechowywane w bazie danych Organizatora przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu. Wizerunek zamieszczany na stronie internetowej MBP w Sosnowcu www.biblioteka.sosnowiec.pl, zostanie usunięty po upływie 5 lat od jego zamieszczenia. Okres przechowywania w Bibliotece danych osobowych w większości przypadków wynika z Jednolitego rzeczowego wykazu akt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu. Dane wymagane w zakresie: imię i nazwisko uczestnika, wiek, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego, nr telefonu, e-mail rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna uczestnika/uczestników, nr telefonu, adres e-mail nauczyciela/opiekuna uczestników są przetwarzane przez Bibliotekę w celu przeprowadzenia konkursu na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO. Jednocześnie wszystkim uczestnikom, rodzicom/opiekunom prawnym uczestników niepełnoletnich przeglądu przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania. Każdy uczestnik, rodzice/opiekunowie prawni uczestników niepełnoletnich oraz nauczyciele/opiekunowie uczestnika/uczestników mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w przeglądzie odbywającym się w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu, ul. Kościelna 11. Dane osobowe uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich oraz nauczycieli/opiekunów uczestników przeglądu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W sprawach spornych przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul Stawki 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych wyjaśnień udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Agata Kozłowska, tel. 515-041-778, e-mail: iodo@biblioteka.sosnowiec.pl
5. Regulamin przeglądu dostępny jest również na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu: www.biblioteka.sosnowiec.pl
6. Wszelkie pytania należy kierować do Organizatora przeglądu – Informatorium Zagłębiowskiej Mediateki przy ul. Kościelnej 11, tel. 32 266 33 96 wew. 1 lub mailowo na adres: informatorium@biblioteka.sosnowiec.pl natomiast w sprawach technicznych (nagłośnienie, oświetlenie i inne) tel. 693 267 144.

Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu – Zagłębiowska Mediateka.
Patron honorowy: Prezydent Miasta Sosnowca Arkadiusz Chęciński.
Partnerzy wydarzenia: Teatr Zagłębia w Sosnowcu, Teatr Dzieci Zagłębia w Będzinie, Biblioteka Śląska, ZSO nr 5 w Sosnowcu, Centrum Informacji Miejskiej.
Patronat medialny: Gazeta Wyborcza – Wyborcza.pl, Czasopismo samorządowe Sosnowca „Kurier Miejski”, Miesięcznik społeczno-kulturalny „Śląsk”, TVS, Radio eM, Bezpłatna gazeta „Twoje Zagłębie” oraz portale internetowe: Sosnowiec.pl, Sosnowiecki.pl, SielsiaKultura.pl, Coigdzie.pl, E-teatr.pl, Teatralny.pl, TerazTeatr.pl.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.biblioteka.sosnowiec.pl