Obrazy Ogniem Malowane – NABÓR PROJEKTÓW do 04.10.2019

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Obrazy Ogniem Malowane to plenerowa akcja artystyczna, której motywem przewodnim jest ogień i światło zastosowane jako element instalacji rzeźbiarskiej, aranżacji przestrzeni czy działań teatralnych.

 

Po raz pierwszy impreza odbyła się w 1993 r. i miała charakter warsztatów prowadzonych przez nieżyjącego już wybitnego ceramika Edwarda Roguszczaka.

 

W imprezie plenerowej „Obrazy Ogniem Malowane” może wziąć udział pełnoletnia osoba, bądź grupa osób, która w terminie do 04.10.2019 r. zgłosi projekt akcji teatralnej, instalacji rzeźbiarskiej lub aranżacji przestrzeni wykorzystującej żywy ogień.

 

Do czynnego udziału zapraszamy wszystkich bez względu na wiek, wykształcenie, czy doświadczenie. Masz pomysł i chęć, by go zaprezentować szerszej publiczności 19 października na trawniku przez Plamą, wyślij propozycję na adresem mailowy plama@gak.gda.pl.

KARTA ZGŁOSZENIA

 

Regulamin zgłoszenia uczestnictwa w wydarzeniu 

„Obrazy Ogniem Malowane”

 

1. W imprezie plenerowej „Obrazy Ogniem Malowane” może wziąć udział każda pełnoletnia osoba, bądź grupa ludzi, która w terminie do 4.10.2019  przedstawi organizatorowi projekt akcji teatralnej, instalacji rzeźbiarskiej lub aranżacji przestrzeni wykorzystującej żywy ogień. 

2. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko (nazwę grupy), telefon, e-mail, scenariusz akcji uwzględniający czas trwania wydarzenia, czas montażu i demontażu, spis potrzebnych materiałów, proponowane miejsce prezentacji (wszystkie projekty powinny odbyć się w pobliżu „Plamy GAK”), rysunki itp.

3. Prezentacje odbędą się w plenerze, przed siedzibą organizatora przy ul. Pilotów 11 w dniu 19.10.2019 od godz. 18:00.

4. Zgłoszenia nie zawierające pełnego opisu nie będą brane pod uwagę.

5. Zgłoszenia proszę przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: 

Plama Gdański Archipelag Kultury, ul. Pilotów 11, 80-460 Gdańsk lub wysłać e-mailem na adres plama@gak.gda.pl 

6. Dane osobowe:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

A. Administratorem danych osobowych uczestników zbieranych w kartach zgłoszeń  jest Gdański Archipelag Kultury z siedzibą w Gdańsku, ul. Dworcowa 9, 80-026 Gdańsk; wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska pod numerem 2/ 92, NIP 583-10-10-860,

B. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się z skontaktować z IOD poprzez e-mail :    daneosobowe@gak.gda.pl  lub listownie na adres Gdańskiego Archipelagu Kultury wskazany powyżej.

C. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia wydarzenia „Obrazy Ogniem Malowane” Gdańskiego Archipelagu Kultury oraz w celach promocyjnych, także po zakończeniu wydarzenia. 

D. Podstawą do przetwarzania danych osobowych uczestników jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

E. Dane osobowe uczestników nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem oraz podmiotów, które mogą przetwarzać dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

F. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów lub do momentu wycofania zgody.

G. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

H. Uczestnik  posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

I. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w wydarzeniu.

 

7. Osoby zgłaszające swoje uczestnictwo przyjmują do wiadomości i zgadzają się na to, że ich wizerunek może zostać utrwalony poprzez fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu, a także na transmitowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie głosu i wizerunku w jakimkolwiek materiale przedstawiającym wydarzenie na czas nieokreślony. 

8. Organizator informuje, iż nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody czy naruszenia prawa powstałe w skutek działania osób biorących udział w wydarzeniu.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu wydarzenia. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia bez wcześniejszego uprzedzenia i nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w niniejszym regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej wydarzenia www.gak.gda.pl 

12. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.

13. Regulamin wydarzenia jest dostępny:

a) w budynku Plamy GAK: ul. Pilotów 11, 80-460 Gdańsk.

b) na stronie internetowej Organizatora: www.gak.gda.pl 

Organizatorem imprezy „Obrazy Ogniem Malowane” jest Plama Gdański Archipelag Kultury.

 

 

Informacja o wydarzeniu pochodzi z serwisu Planer. Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie plama.art.pl