Konkurs PLAKAT FETY 2020

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

XXIV Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA

9-12 lipca 2020 r.  /  Gdańsk

 

Organizatorzy Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA zapraszają do udziału w konkursie na plakat XXIV edycji festiwalu, która odbędzie się w dniach 9 -12 lipca 2020 r. w Gdańsku.

Na projekty plakatów czekamy do dnia 6 lutego 2020 r. Prace można nadsyłać lub dostarczać osobiście do siedziby organizatora.

Decyduje data wpłynięcia projektów.

 

ORGANIZATOR:

„Plama” Gdański Archipelag Kultury

ul. Pilotów 11, 80-460 Gdańsk

Tel. 58 557 42 47

www.gak.gda.pl

 

REGULAMIN:

Regulamin Konkursu >>>

Karta Zgłoszenia - osoby dorosłe >>>

Kasrta Zgłoszenia - osoby niepełnoletnie >>>

 

Prosimy o czytelne wypełnienie kart zgłoszenia.  

______________________________________

PLAKAT FETY 2020

Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA 2020

 

Regulamin konkursu na projekt plakatu

XXIV edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA

Organizator konkursu: „Plama” Gdański Archipelag Kultury

z siedzibą w Gdańsku (80-460), ul. Pilotów 11.

 

§ 1

Przedmiot konkursu: Projekt plakatu XXIV edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych  i Ulicznych FETA. 

 

§ 2

Warunki uczestnictwa w konkursie:

1.     Celem konkursu jest wyłonienie i wytypowanie do realizacji projektu graficznego, który stanie się plakatem XXIV edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA.

2.     Konkurs jest skierowany przede wszystkim do grafików, projektantów, artystów plastyków oraz osób i firm zajmujących się projektowaniem reklamowym.

3.     Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.

4.     Do konkursu każdy z uczestników zgłosić może dowolną ilość projektów.

5.     Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na postanowienia regulaminu.

6.     Na konkurs można zgłosić jedynie projekt stworzony wyłącznie na potrzeby tego konkursu.

 

§ 3

Wymagania jakie powinien spełniać projekt:

1.     Projekt graficzny plakatu powinien obejmować grafikę oraz tekst:

XXIV Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA

XXIV International Street and Open-Air Theatres Festival FETA

Gdańsk / 9 – 12.07.2020 / feta.pl

oraz logotypy: Miasto Gdańsk, Gdański Archipelag Kultury, Plama.

 

Plakaty promujące trzy ostatnie edycje Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych  i Ulicznych FETA:

 

 

 

 

 

2.     Zwycięski projekt powinien zakładać możliwość przetwarzania i przystosowania go do innych materiałów promocyjnych festiwalu, takich jak: program, citylight, zaproszenie, identyfikator, koszulka, torba, pin itp.

3.     Zgłoszenie prac następuje poprzez przesłanie na adres Organizatora wydruku pracy w formacie B1 pion oraz płyty CD zawierającej wersję elektroniczną pracy w formacie JPG lub TIFF oraz plik wektorowy lub psd.  

4.     W konkursie będą rozpatrywane tylko i wyłącznie prace, które zostały wysłane na adres Organizatora do dnia 6 lutego 2020 r. Decyduje data wpływu projektu do Organizatora.

5.     Każde zgłoszenie powinno być opatrzone godłem – kodem autora. Przez godło – kod autora rozumie się dowolne słowo, ciąg znaków, cyfr lub znak graficzny umieszczony na odwrocie plakatu zamiast imienia i nazwiska autora. Do nadesłanych prac należy dołączyć zaklejoną kopertę, opisaną tym samym godłem – kodem autora, zawierającą Kartę Zgłoszenia: imię, nazwisko, dokładny adres z kodem pocztowym, tel./fax, e-mail oraz oświadczeniem dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6.     Zgłoszenie powinno zawierać podpisaną przez biorącego udział w konkursie zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora konkursu na projekt plakatu FETA 2020 w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu i oświadczam, że wszelkie dane podaję dobrowolnie.” (Oświadczenie znajduje się w Karcie Zgłoszenia).

7.     Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 14 lutego 2020 r. na zasadzie anonimowości. Zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w punktach 1-6 § 3 nie zostaną dopuszczone do konkursu.

8.     Po rozstrzygnięciu konkursu zostanie sporządzony protokół, który zostanie podpisany przez wszystkich członków Komisji Konkursowej.

9.     Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.gak.gda.pl oraz profilu FB www.facebook.com/FETAfestiwal najpóźniej 14 lutego 2020 r.

10.  Autorzy projektów wyrażają zgodę na nieodpłatną i bezterminową ekspozycję projektów na wystawie pokonkursowej. 

 

§ 4

Kryteria oceny:

1.     Prace zostaną poddane ocenie Komisji Konkursowej, składającej się z pięciu członków powołanych przez Organizatora.

2.     Projekt plakatu oceniany będzie pod względem estetycznym oraz funkcjonalnym. Komisja Konkursowa dokona wyboru jednego najlepszego projektu.

3.     Decyzja Komisji jest niepodważalna.

4.     Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

5.     Zastrzega się, że ocena Komisji może skutkować brakiem wyłonienia i wytypowania projektu do realizacji, co jest równoznaczne z rezygnacją z przyznania nagrody, o której mowa w § 6.

 

§ 5

Warunki ogólne:

1.     Z chwilą przesłania prac do Organizatora Uczestnik Konkursu:

1)    oświadcza, iż jest wyłącznym twórcą prac w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu wszystkie prawa autorskie do tychże prac, które nie są obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich;

2)    oświadcza, iż prace nie naruszają jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich, a także, iż uzyskał zezwolenia wymagane prawem zgody osób przedstawionych na pracach na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu oraz w zakresie poniższej licencji;

3)    udziela Organizatorom nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, niepodlegającej wypowiedzeniu i podlegającej zbyciu licencji (z prawem do udzielania dalszej licencji) na korzystanie z prac w zakresie następujących pól eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolnymi technikami, w tym, techniką zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową niezależnie od formatu zapisu i nośnika, rozmiaru, formy, techniki, oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub upubliczniania; wprowadzanie do pamięci komputera, zapis czasowy i trwały i sporządzanie kopii takich zapisów; archiwizacja zapisów; w zakresie obrotu – wprowadzanie do obrotu; najem, użyczanie, wymiana z osobami trzecimi w kraju i za granicą; nadawanie za pomocą wizji przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i nie kodowany) wraz z prawem do retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych, nadawanie internetowe; równoczesne integralne nadawanie (reemitowanie) przez inną organizację telewizyjną; w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż mowa powyżej – publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w sieci internetowej (w tym w serwisach/portalach internetowych, w sieciach telefonicznych, teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych; wykorzystanie interaktywne; udostępnianie za pomocą mediów strumieniowych; publikacja w całości lub we fragmentach, wykorzystywanie w całości lub we fragmentach w innych publikacjach, w tym w ramach kompilacji, zbiorów, utworów zbiorowych lub połączeń z innymi dobrami, w tym innymi utworami,  w różnych wersjach zmienionych i skróconych, w wersjach ze zmienioną warstwą ilustracyjną lub informacyjną; wykorzystywanie w materiałach wydawniczych w tym: promocyjnych, informacyjnych; prawo do korzystania w całości lub części oraz łączenia z innymi utworami; prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego, wraz z prawem udzielania dalszego zezwolenia w tym zakresie, obejmujące w szczególności: redakcję/opracowanie, kompilację, adaptację, tłumaczenie na inne języki, itp., a także korektę;

4)    upoważnia Organizatorów do decydowania o pierwszym udostępnieniu prac publiczności.

 

2.     Prace zgłoszone w Konkursie będą wykorzystywane w szczególności na oficjalnych profilach Organizatora na portalach społecznościowych oraz na stronach www Organizatora.

3.     Korzystanie z pracy w ramach licencji, o której mowa powyżej, odbywać się będzie z poszanowaniem praw osobistych Autorów, w tym prawa do autorstwa pracy zgłoszonej na Konkurs, jak również prawo do samodzielnej publikacji pracy po rozstrzygnięciu Konkursu.

4.     Organizator nie odsyła nadesłanych prac i pozostają one jego własnością. 

 

 

§ 6

Nagroda:

1.     Za nagrodzony projekt zostanie przyznana kwota pieniężna o równowartości 2500 zł brutto (słownie: dwa tysiące pięćset).

2.     W przypadku, gdy wybrany projekt był realizowany grupowo, nagroda zostanie podzielona w równych częściach pomiędzy osoby tworzące zespół. W przypadku instytucji lub podmiotów gospodarczych, kwota przekazana będzie na podmiot, który zgłosił projekt.

 

§ 7

Organizator z chwilą ogłoszenia wyników konkursu nabywa prawo własności i prawo do wykorzystania zwycięskiego projektu. Zwycięski projekt plakatu z dniem ogłoszenia wyników konkursu staje się własnością Organizatora, w zamian za wypłaconą nagrodę pieniężną. Jest to jednoznaczne z przejęciem przez Organizatora na wyłączność majątkowych praw autorskich do projektu oraz możliwością wykorzystania go dla własnych potrzeb, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w § 5,  w tym również do wykonywania praw zależnych.

 

§ 8

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  informujemy, że:

a)    Administratorem danych osobowych uczestników konkursu, które są zawarte są w zgłoszeniu do konkursu jest Gdański Archipelag Kultury, ul. Dworcowa 9, 80-026 Gdańsk, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska pod numerem 2/ 92, NIP 583-10-10-860 .

b)    W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się skontaktować z IOD poprzez e-mail: daneosobowe@gak.gda.pl   lub listownie na wskazany powyżej adres.

c)     Dane osobowe uczestnika przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) jeżeli występują obowiązki podatkowe, a także w celach marketingowych i promocyjnych także po zakończeniu konkursu. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez uczestnika.

d)    Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu wycofania zgody. Dane osobowe zwycięzcy/ów przechowywane będą przez okres 6 lat.

e)    Dane osobowe uczestników konkursu nie będą udostępniane innym odbiorcom.  Dane w postaci imienia i nazwiska laureatów oraz miejsca ich zamieszkania zostaną upublicznione w związku z ogłoszeniem wyników na stronach internetowych GAK i oficjalnych profilach Organizatora w mediach społecznościowych. Osoby, których powyższe dane będą miały zostać upublicznione zobowiązują się do złożenia odrębnej zgody na publikację ich danych w karcie zgłoszenia stanowiącej załącznik do Regulaminu.

f)      Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do treści swoich danych,  ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r. 

g)    Podanie danych osobowych w celach związanych z konkursem jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w konkursie.

h)    Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

§ 9

Postanowienia końcowe:

1.     Najciekawsze projekty opublikowane zostaną na stronie internetowej Organizatora oraz podczas wystawy pokonkursowej.

2.     We wszystkich sprawach spornych związanych z wyborem prac decyduje Komisja Konkursowa.

3.     Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Organizatora: plama.gak.gda.pl oraz www.gak.gda.pl.

4.     Ostateczna i wiążąca interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 

 

 

 

LOGOTYPY:

 

Miasto Gdańsk: https://www.gdansk.pl/redakcja/herb-flaga-i-logo-miasta,a,17103

Gdański Archipelag Kultury >>>

PLAMA >>>

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o wydarzeniu pochodzi z serwisu Planer. Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie plama.art.pl