Regulamin

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO „KULTURA DOSTĘPNA”

§ 1

Niniejszy „Regulamin portalu internetowego Kultura Dostępna, zwany dalej „Regulaminem”: określa warunki korzystania z Portalu internetowego „Kultura Dostępna”, zwanego dalej „Portalem”, a w szczególności uprawienia i obowiązki użytkowników oraz prawa i obowiązki administratora Portalu, którym jest Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie przy ul. Płockiej 13.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

Administratorze Portalu – należy przez to rozumieć Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie przy ul. Płockiej 13,

Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę odwiedzającą Portal,

Redaktorach – należy przez to rozumieć osoby wyznaczone przez Narodowe Centrum Kultury odpowiedzialne za prowadzanie Portalu, w szczególności za prawidłowe funkcjonowanie, wsparcie techniczne użytkowników oraz nadzorowanie przestrzegania Regulaminu przez użytkowników,

§ 2

Portal ma na celu informowanie o wydarzeniach kulturalnych organizowanych w całej Polsce, w których udział jest bezpłatny albo w których udział jednostkowy kosztuje mniej niż 20 zł. Portal zawiera wyszukiwarkę bezpłatnych i tanich ofert kulturalnych, mechanizmy do redystrybucji tych informacji off-line przez sieć partnerów i lokalnych aktywistów, listy instytucji kultury pod kątem ich dostępności, listy miejsc rekomendowanych do zwiedzenia oraz internetowe źródła kultury dostępne on-line. Jako dostępność instytucji kultury rozumie się m.in. informacje o godzinach i cenach wstępu do obiektów. Podane na portalu dane są orientacyjne. Szczegółowe i najbardziej aktualne dane znajdują się na stronach www podmiotów zarządzających obiektami bądź bezpośrednio u osób, pod nadzorem których znajdują się obiekty.

§ 3

Właścicielem i administratorem Portalu jest Narodowe Centrum Kultury, z siedzibą w Warszawie (01-231) przy ul. Płockiej 13.

Uwagi dotyczące funkcjonowania Portalu można zgłaszać za pośrednictwem poczty internetowej: kulturadostepna@nck.pl.

§ 4

Dostęp do Portalu jest bezpłatny.

§ 5

ZGODA:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu przez Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 (kod pocztowy: 01-231), tel: 22 21 00 100 w celu dodania wydarzenia na portal kulturadostepna.pl lub w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie patronatu medialnego Kultura Dostępna.

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 (kod pocztowy: 01-231), tel: 22 21 00 100
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Narodowym Centrum Kultury możliwy jest pod adresem email: iod@nck.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dodania wydarzenia na portal kulturadostepna.pl lub w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie patronatu medialnego Kultury Dostępnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, oraz podmioty które na zlecenie Narodowego Centrum Kultury będą świadczyły usługi e-mailingu/wysyłki newslettera a także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas rozpatrywania przez Narodowe Centrum Kultury wniosku o przyznanie patronatu medialnego Kultury Dostępnej, a po zakończeniu procedury Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji przez czas określony w odrębnych przepisach.
6) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO
7) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością dodania wydarzenia na portal kulturadostepna.pl lub rozpatrzenia wniosku o przyznanie patronatu medialnego Kultury Dostępnej.  

Szczegółowe zasady polityki prywatności zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 6

Użytkownik ma prawo:

umieszczać na Portalu informacje o wydarzeniach organizowanych  przez instytucję, której użytkownik jest reprezentantem lub takich, których jest inicjatorem/koordynatorem, za prawdziwość, rzetelność oraz poprawność danych zamieszczanych przez Użytkowników Administrator nie ponosi odpowiedzialności,

przeglądać wydarzenia i inne treści zamieszczone na Portalu,

drukować materiały promocyjne: Ulotki i Plakaty, dostępne do pobrania na portalu,

zgłaszać Administratorowi nadużycia,

korzystać ze znajdujących się na Portalu formularzy.

§ 7

Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:

poszanowania autorskich praw majątkowych oraz autorskich praw osobistych, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, o których mowa w odrębnych przepisach,

powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników,

zgłoszenia Redaktorom zauważonych zakłóceń w funkcjonowaniu Portalu, problemów i uwag związanych z usługami świadczonymi w ramach Portalu.

§ 8

Treści opublikowane przez Administratora w Portalu, z wyłączeniem treści wizualnych tj. zdjęć oraz plików video/ filmów, udostępniane są przez Administratora na warunkach licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa 3.0 Polska, z wyjątkiem przypadków, gdy zastrzeżono inaczej.

Licencja wymieniona w ust. 1 umożliwia Użytkownikom kopiowanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie i wykonywanie udostępnionych utworów oraz tworzenie utworów zależnych, pod warunkiem każdorazowego przywołania autora pierwowzoru (uznania autorstwa).

Wykonując czynności wskazane w ust. 2 każdorazowo należy podać informację o dacie powstania / publikacji pierwowzoru.

Istnieje możliwość publikowana poszczególnych treści na warunkach innych licencji, pod warunkiem, że użytkownik wskaże i wyjaśni jej warunki.

§ 9

Publikując treści na Portalu Użytkownik:

oświadcza i zapewnia, że jest autorem bądź posiada licencję na publikację nadsyłanych przez siebie utworów;

udziela Portalowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z utworów przez czas nieokreślony na terytorium całego świata na następujących polach eksploatacji:

wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworów;

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym do utworów z zobowiązaniem do udzielania sublicencji Creative Commons – Uznanie autorstwa 3.0 Polska.

§ 10

Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Portalu. W przypadku stwierdzenia przez Redaktorów portalu, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, niezwłocznie usunie profil Użytkownika.

§ 11

Zamieszczanie w Portalu treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, propagujących przemoc, nagannych moralnie i etycznie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione.

§ 12

Administrator zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Portalu. Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Portalu.

Administrator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:

jakiekolwiek szkody użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości, w tym w szczególności utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Portalu,

przerwy w funkcjonowaniu Portalu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Portalu,

opóźnienia w działaniu Portalu lub szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od Portalu,

szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej ( w szczególności strajków, wojny, powodzi, pożaru itp.),

szkody Użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie, takimi jak włamania do systemu, czy zainfekowanie wirusami systemu Użytkownika

§ 13

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Portalu przez Użytkownika.

§ 14

Administrator portalu ma prawo usunąć lub zmodyfikować każdą treść niezwiązaną z tematyką Portalu, naruszającą ogólnie przyjęte normy etyczne i moralne oraz niezgodną z przepisami prawa. O usunięciu Administrator informuje Użytkownika.

§ 15

Administrator zastrzega, iż korzystanie z Portalu i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Portalu informacje i materiały nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

§ 16

Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na portalu w dziale „Regulamin”.

§ 17

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Portalu wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Kodeksu Cywilnego.

§ 19

Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.06.2015 r.